Accés

Perfil d'ingrés

Coneixements previs favorables

 • Conèixer i apreciar els aspectes relacionats amb el món de la pedagogia, la psicologia i l'antropologia.

Característiques personals favorables

 • Motivació per treballar amb persones i col·lectius en dificultat social.
 • Habilitats i destreses per a la dinamització i l'animació de grups.
 • Sensibilitat i respecte per les diferències individuals.
 • Dinamisme, empatia i habilitats socials per a la comunicació amb persones.
 • Interès pels processos d'ensenyament-aprenentatge.


Accés

Procediment de preinscripció i admissió
https://universitats.gencat.cat/ca/proves-acces-PAU-PAP/

El Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC) és l'òrgan de coordinació del sistema universitari de Catalunya i de consulta i assessorament del Govern de la Generalitat de Catalunya en matèria d'universitats. Integra representants de totes les universitats públiques i privades de Catalunya. 

La coordinació dels processos d'accés i admissió a la universitat és una prioritat estratègica del CIC, mitjançant el qual es pretén garantir que l'accés a la universitat dels estudiants que provenen de batxillerat i dels més grans de 25 anys respecti els principis de publicitat, igualtat, mèrit i capacitat, i així mateix, garantir la igualtat d'oportunitats en l'assignació dels estudiants als estudis universitaris que ofereixen les universitats. 

La Universitat de Lleida (UdL) ha desenvolupat un Programa d’Orientació, Informació, i Assessorament dirigit a futurs alumnes universitaris, pares, mares i professors:

 • Presentació del estudis i difusió de l'activitat universitària (difusió de material informatiu a centres de secundària, jornades d'informació, jornades d'orientació acadèmica, presentació de les diferents facultats i escoles)
 • Activitats de motivació universitària i sobre l'accés a la universitat
 • Visites a la UdL (jornades de portes obertes, visites específiques)
 • Activitats de participació d'estudiants de secundària

Les vies d'accés al Grau, segons els estudis previs, són:

 • Estudiants amb PAU i assimilats
 • Estudiants amb títol tècnic superior de formació professional
 • Estudiants amb estudis estrangers
 • Titulats universitaris i assimilats
 • Estudiants amb la prova d'accés per a més grans de 25 anys
 • Estudiants amb la prova d'accés per a més grans de 45 anys

Convalidació de crèdits de CFGS

Convalidacions CFGS Educació Social

Sortides professionals

L'educador/a social pot treballar com a professional en diferents àmbits de l’acció socioeducativa, que es poden organitzar atenent a diferents paràmetres. Si ho fem des de les institucions/ organismes que integren la seva figura en els equips multiprofessionals, podem diferenciar quatre àmbits:

 • Els serveis socials (serveis socials d'atenció primària; infància, adolescència i família en risc social; adopcions i acolliments familiars, persones amb discapacitats; gent gran; drogodependències, salut mental, violència de gènere...)
 • Justícia: mesures en medi obert, centres de justícia juvenil, serveis oberts penitenciaris, centres penitenciaris..etc
 • L'animació sociocultural i l'educació per al temps lliure (àrees de joventut, cultura i oci de diferents administracions, serveis i programes de temps lliure, ludoteques, entitats d’esplai, programes i serveis de desenvolupament comunitari i promoció de la participació ciutadana, serveis adreçats a la promoció sociocultural...).
 • L'educació permanent (programes de transició a la vida activa, centres de formació professional ocupacional, serveis i programes d’orientació, d'acollida i formació de persones immigrades.. etc.)

Normatives

Normativa acadèmica
Normativa de trasllats: article 9 de la Normativa acadèmica