Objectius i competències

Objectius

 • Crear entorns socioculturals i comunitaris per afavorir el desenvolupament de les persones, i especialment d'aquelles que tinguin més dificultats, amb la finalitat de treballar per a la inclusió i afavorir el canvi i la transformació social.
 • Contribuir a la creació i la consolidació del teixit social i associatiu, afavorint el treball en xarxes socials.
 • Millorar les condicions socials i culturals de la ciutadania.
 • Promoure el respecte per les diferències individuals i grupals i, de manera molt especial, per les diferències que puguin generar discriminació i desigualtat.
 • Afavorir la millora de les competències i aptituds de les persones orientades cap a la consecució del màxim nivell d'autonomia.
 • Previndre i compensar dificultats d'estructuració de la personalitat i inadaptacions.
 • Desenvolupar l'esperit crític i la capacitat de comprensió, d'anàlisi, d'intervenció i d'avaluació de la realitat social.

 

Competències

Relació de les competències específiques: coneixements, habilitats (saber i saber fer) que s'esperen dels graduats i graduades:

 • Comprendre els referents teòrics, històrics, culturals, comparats, polítics, ambientals i legals que constitueixen l'ésser humà com a protagonista de l'educació.
 • Entendre la trajectòria històrica de l'educació social i la configuració del seu camp i identitat professional amb especial atenció a les iniciatives de la Unió Europea.
 • Conèixer els supòsits filosòfics, pedagògics, psicològics i antropològics i de qualsevol altre fonament teòric de la intervenció socieducativa i els seus àmbits d'actuació.
 • Analitzar necessitats, així com dissenyar, aplicar i avaluar plans, programes, projectes i activitats d'intervenció socioeducativa en contextos diversos.
 • Saber utilitzar els procediments i les tècniques sociopedagògiques per a la intervenció, la mediació i l'anàlisi de la realitat personal, familiar, comunitària i institucional en relació amb la resolució dels possibles conflictes.
 • Gestionar estructures i processos de participació i acció comunitària.
 • Mostrar una actitud empàtica, respectuosa, solidària i de confiança cap als subjectes i  les institucions d'educació social.
 • Desenvolupar actituds i domini lingüístics que possibilitin i afavoreixin el treball en entorns multiculturals i plurilingües.
 • Esbossar i portar a terme projectes d'iniciació a la recerca sobre el medi social i institucional on es realitza la intervenció.
 • Dissenyar, utilitzar i avaluar els mitjans i recursos didàctics en la intervenció socioeducativa.


Relació de les competències generals:  treball en equip, comunicació, resolució de problemes, etc.

 • Capacitat crítica, d'anàlisi, de síntesi, d'organització i de planificació.
 • Aprenentatge autònom, adaptació a situacions noves i obertura cap a l'aprenentatge al llarg de tota la vida, i desenvolupament de la creativitat, iniciativa i esperit emprenedor.
 • Comunicació oral i escrita, en la llengua materna i una llengua estrangera, utilització de les tecnologies de la informació (TIC) en el context professional. Capacitat per a la selecció, gestió del coneixement i de la informació.
 • Capacitat per treballar en equip, per conduir i liderar grups, per resoldre conflictes, prendre decisions i desenvolupar habilitats per a les relacions interpersonals.
 • Compromís ètic, respecte als drets humans fonamentals d'igualtat entre homes i dones, la promoció dels drets humans i als valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics.  Assumir el compromís de desenvolupament personal i professional amb un mateix i la comunitat.